Våra webbplatser om belysning

Jobba mot samma mål

Att vara beställare av belysning i större projekt är inte helt okomplicerat. Belysning är ett område som kräver stor kunskap. Det handlar om både design, funktion och energieffektivisering.

En tydlig vision som alla delar är bästa sättet att uppnå målen

Att jobba med ljus är komplext i dag. Det handlar om att kombinera estetik, funktion, teknik och hållbarhet över tid. För att få ett bra resultat på alla punkter gäller det att alla är involverade och verkligen delar den vision man vill uppnå. I slutänden finns en kund som ska vara nöjd. Det kräver samarbete över kompetensgränserna och förståelse för processen.

Vi som är med i filmen

Ulla Bergström, Arkitekt, White arkitekter
Johan Röklander, ljusdesigner, WSP Group
Hanna Siggelkow, projektledare, Higab
Magnus Sandström, elinstallatör, Sandströms elfirma

Anders Nyström, elinstallatör, Sandströms elfirma
Mats Abrahamsson, elhandläggare, Specialfastigheter
Rikard Espling, VD, Samhällsbyggnadslänken
Danny Bernhardsson, förvaltare, Polisen

Lösning

Formulera målen tillsammans

Om man kan formulera mål och vision tillsammans med beställaren blir det mycket starkare. Våga spetsa programhandlingen. Ange för vem och för vad och kom med konkreta exempel och specifika sparmål för miljö och energi. Ljusdesignern har kunskapen att hjälpa alla att förstå målen, men det kommer bara att ske om man är tydlig i sin kommunikation.

Det är projektledarens uppgift att i ett tidigt skede se till att bilden av projektet är balanserad. De fyra viktigaste komponenterna är kvalitet, teknik, ekonomi och tid.

 

För att undvika problem i senare skeden av byggprocessen är det viktigt att förstå att olika typer av information och olika nivå på detaljer behövs i olika skeden. I början en grov uppskattning och i ett senare skede mer detaljer. Men viktigast av allt är att man är överens och förstår varandra.

Satsa på enkelhet och en tydlig strategi. Partneringprojekt är ett sätt att jobba på som innebär att man går in i projektet tillsammans med entreprenören. På så vis undviker man risken att egna intressen tar alltför stor plats i budgeten och arbetar i stället med en definierad kostnad.

Checklista

checklistSamla hela konsultgruppen och kom gemensamt fram till hur var och en kan bidra till att nå målet.

checklistMåla upp en tydlig målbild, så att också beställaren kan dela idén och i sin tur förmedla samma mål.

checklistJobba med rätt nivå på detaljerna i olika faser av projektet.

checklistVar tydlig i programhandlingen och specificera konkreta mål.

checklistAnvänd dig av olika styrmedel och jobba med kontrollpunkter och involvera slutkunden i dem under processen.

checklistTitta på alternativa entreprenadformer, t.ex. partnering där leverantören går in i projektet tillsammans med entreprenören vilket ger en bättre kostnadskontroll.

”När många ska göra sina jobb oberoende av varandra, t.ex. arkitekten, vvs-konsulten, elinstallatören och i slutänden vaktmästaren, då måste ljusdesignern se helheten.”

 

Johan Röklander
Ljusdesigner, WSP

”Om vi kan formulera mål och vision tillsammans med beställaren blir det mycket starkare.”

 

Ulla Bergström
Arkitekt, White Arkitekter

”När man har en gemensam bild är det enklare att uppnå det målet."

 

Hanna Siggelkow
Projektledare, Higab

Smarta dokument

Ljus och rum – Rummet och arbetsplatsen
För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur, inredning, färger och dagsljus framkallar man en rumsupplevelse som uttrycker olika karaktärer.

Manual för kravställande av belysning i byggprojekt
En manual för att öka samsynen och skapa förutsättningar att bygga hållbara attraktiva ljusmiljöer. Manualen med tillhörande checklista ger ett verktyg för att förbättra och underlätta hanteringen av belysningsfrågor i byggprocessen.

Här kan du lära dig mer

Belysning
Belysning

Att välja rätt belysning handlar lika mycket om energieffektivitet som att skapa en god ljusmiljö. Därför är det bra att se belysningen som en långsiktig och hållbar investering och satsa på ny teknik för att uppnå de målen.
Belysning

Samarbete

För att få ett bra resultat och en komplett belysningslösning gäller det att alla parter är involverade och delar den vision man vill uppnå. Det kräver samarbete över kompetensgränserna och att man tar vara på tidigare erfarenheter.
Samarbete

Så lyckas du med projektet

För att lyckas med belysningen i en byggprocess ställs höga krav på beställaren och projektgruppen. Den som är tydlig och kan kommunicera belysningsprojektets ambitionsnivå och budget redan från början har kommit en bra bit på väg.
Så lyckas du med projektet